Organisaties

Femke:

 • Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
 • centrum geestelijke gezondheidszorg CGG
 • centrum algemeen welzijnswerk CAW
 • Awel: kinderen en jongerentelefoon
 • Tumult vzw
 • Jac: jongerenadviescentrum
 • Limits vzw
 • Organisatie: School zonder pesten
 • KOOGO
 • Kies kleur tegen pesten
 • PROVIKMO
 • Vzw Zijn (In Beweging Tegen Geweld Zijn)
 • Zelfmoordlijn 1813
 • Tele-onthaal
 • Helpende Handen
 • PREVENT
 • LUCINA (vorming vertrouwenspersonen)

Lisa:

Ik heb geen organisaties

Isabelle:

 • Zorgnetwerk Ieper
 • LEIFpunt Ieper
 • OCMW Ieper
 • Werkwinkel Ieper

Tibo

 • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA - Afdeling Categoriale Zorg - Verslavingszorg Jongeren, Jongvolwassenen en Vroeginterventie
 • CAW Zuid-West-Vlaanderen - JAC Kortrijk
 • de korf vzw
 • Stichting Dyslexie Nederland

Manou

Julie

 • Dienstencentrum Gid(t)s, Dominiek Savio Instituut, Gits, België
  • Contactgegevens:
   • Adres: Koolskampstraat 24, 8830 Gits
   • Telefoon: 051 23 06 11
   • Website: https://dominiek-savio.be/
   • E-mail: eb.oivas-keinimod|ofni#eb.oivas-keinimod|ofni
  • Algemene werking:
   • Als Dominiek Savio Instituut vzw maken wij deel uit van Dienstencentrum GID(t)S dat gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en dat voor hen maximale kansen creëert op een gelukkig en zinvol leven.Dominiek Savio Instituut vzw heeft al meer dan 55 jaar ervaring in twee domeinen: Zorg en Onderwijs.Beleidsdomein Zorg biedt ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische of meervoudige beperking. Wij creëren kansen voor onze doelgroep in ons centrum, maar beschikken ook over een breed zorgaanbod voor de thuisomgeving.De kracht en de wensen van onze gebruikers staan centraal. Samen met hen en met hun familie zoeken wij naar de gepaste zorgoplossing. Dominiek Savio is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als vergunde zorgaanbieder.
  • Doelgroep:
   • Kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische beperking bieden wij advies, ondersteuning, begeleiding, therapie, revalidatie, assistentie, opvoeding en zorg. Dit gebeurt zowel in de eigen omgeving als in ons centrum.
 • Erasmus universiteit Rotterdam
  • Contactgegevens:
   • Adres: Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam, Nederland
   • Telefoon: +3110 408 1111
   • Website: https://www.eur.nl/
   • E-mail: Ask Erasmus
  • Algemene werking:
   • Het is een internationaal gedreven, grensverleggende universiteit van wereldklasse die bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. Zij integreren academisch toponderzoek met excellent, uitdagend en inspirerend onderwijs. Studiesucces staat centraal in hun onderwijsvisie. Extra gemotiveerde en getalenteerde studenten bieden ze Honours onderwijs.
  • Doelgroep:
   • Mensen die willen verder studeren.
 • Katholieke universiteit Leuven
  • Contactgegevens:
  • Algemene werking:
   • Het is een onderzoeks- en onderwijsinstelling met internationale uitstraling. Alle opleidingen aan deze universiteit zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren.
  • Doelgroep:
   • Mensen die willen verder studeren.
 • Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius
  • Contactgegevens:
   • Adres: Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge
   • Telefoon: 09 210 00 00
   • Website: http://www.mfcsintgregorius.be/
   • E-mail: gro.atiracarf|cfm.suirogerg#gro.atiracarf|cfm.suirogerg
  • Algemene werking:
   • MFC Sint-Gregorius is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als vergunde zorgaanbieder:
    • Het aanbod van het MFC Sint-Gregorius wordt zo soepel mogelijk ingezet om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsnoden van de jongeren en hun gezin of familiale context. Dit aanbod bestaat uit: verblijf, dagbesteding, dagopvang en mobiele begeleiding.
    • De trajecten met beschrijving van de modules, start en einddatum, combinaties van modules,… worden vastgelegd in het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding. Noodzakelijke permanentie, begeleiding en behandeling, en desgevallend ook therapeutische interventies.
    • Zie ook het rooster met ons aanbod op onze website.
  • Doelgroep:
   • Kinderen en jongeren met gedrags-en/of emotionele stoornis vanaf 2,5 jaar (doelgroep 4)
   • Kinderen en jongeren met stoornissen binnen het autismespectrum vanaf 2,5 jaar (doelgroep 9: autismespectrumstoornis)
   • Kinderen en jongeren met een ernstige spraak- of taalstoornis vanaf 2,5 jaar (doelgroep 6: gehoor of spraakstoornis)
   • Kinderen en jongeren met een ernstige gehoorstoornis vanaf 2,5 jaar (doelgroep 6: gehoor- of spraakstoornis)
   • Kinderen en jongeren met een neuromotorische handicap vanaf 2,5 jaar (doelgroep 7 en 8: motorische A en B)
   • Voorwaarden: inschrijving in het VAPH
 • Multifunctioneel Centrum Sint-Lodewijk
  • Contactgegevens:
   • Adres: Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren
   • Telefoon: 09 272 52 00
   • Website: https://www.sintlodewijk.be/
   • E-mail: eb.kjiwedoltnis|cfm#eb.kjiwedoltnis|cfm
  • Algemene werking:
   • DE CLIËNT CENTRAAL: Het MFC heeft een model van geïntegreerde werking en samenspraak met de cliënt. Geïntegreerde werking wil zeggen dat de zorgvragen van een cliënt niet afzonderlijk benaderd worden, maar inhoudelijk op elkaar afgestemd zijn. Het begeleidingsaanbod wordt georganiseerd tot één herkenbaar geheel voor de cliënt. De werkvormen kunnen verschillen afhankelijk van de mogelijkheden en de leeftijd van de cliënt. We werken zoveel als mogelijk vraaggestuurd. Vraaggestuurd betekent dat de begeleidingsvragen van de cliënt als uitgangspunt van de ondersteuning gehanteerd worden. De medewerker benadert de begeleidingsvraag vanuit professionele deskundigheid, de cliënt vanuit zijn ervaringsdeskundigheid. Samenspraak tussen medewerker en cliënt is de basis voor het bepalen van een werkbare begeleiding.
   • INTERDISCIPLINAIRE EENHEDEN: De cliënten zijn verdeeld over vier interdisciplinaire eenheden. De eenheden zijn op hun beurt onderverdeeld in kleinere leefgroepen. Elke eenheid is opgebouwd rond een deelgroep met een gemeenschappelijke zorgvraag. Dit vergemakkelijkt het afstemmen van de werking op de noden van een groep cliënten en van het individuele kind. Bovendien maakt het de (grote) organisatie kleinschaliger en overzichtelijker. Aan elke eenheid zijn medewerkers vanuit de verschillende disciplines verbonden: opvoeders, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, verpleegsters en cliëntverantwoordelijken. Aan het hoofd van een eenheid staat een eenheidsverantwoordelijke. Hij/zij is het diensthoofd van alle aan zijn eenheid verbonden medewerkers. Het werken in interdisciplinaire eenheden versterkt de geïntegreerde werking. Elke eenheid valt samen met een aantal leerstromen in de scholen.
   • HET INTERDISCIPLINAIRE TEAM: Rond elke cliënt werkt een interdisciplinair samengesteld team. Van bij het kennismakingsbezoek krijgt de cliënt een cliëntverantwoordelijke (CV) toegewezen. De CV coördineert de inschrijvingsprocedure en handelingsplanning en organiseert het cliënt- en groepsoverleg. Hij/zij bewaakt de kwaliteit van het totale ondersteuningsaanbod van de cliënt. De opvoeders bieden de cliënt pedagogische ondersteuning en hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL) in de leefgroep. Elke cliënt heeft tevens een mentor. De mentor is een opvoeder die de individuele belangen van de cliënt in het vizier houdt. In de eenheid kleuters kan de mentor ook een therapeut of verpleegkundige zijn. In de GIT-werking (groep individueel trajectleren) kunnen de jongeren een beroep doen op een ADL-assistent en een individuele begeleider. De kinesitherapeut, logopedist en ergotherapeut geven de cliënt therapie op basis van een medisch voorschrift en onder supervisie van de medisch coördinator. De verpleegkundige ondersteunt de cliënt op medisch-verpleegkundig vlak. Cliënten (en hun ouders) kunnen met hun vraag naar psychotherapie bij de cliëntverantwoordelijke terecht, die de cliënt dan aanmeldt bij de interne psychotherapeut.
  • Doelgroep:
   • Een kind/jongere kan ingeschreven worden als aan volgende criteria voldaan is:
    • Leeftijd:
     • Kinderen en jongeren van 1 tot 21 jaar, eventueel onder bepaalde voorwaarden verlengbaar tot 25 jaar.
     • Niet-schoolgaanden vanaf 1 jaar tot 2,5 jaar, schoolgaanden vanaf 2,5 jaar maximaal tot het einde van het schooljaar waarin de jongere 21 jaar wordt.
     • In functie van het behalen van een getuigschrift/diploma in BuSO, opleidingsvorm 4, kan een verlenging aangevraagd worden.
    • Motorische beperking: De motorische beperking is aangeboren of verworven: hersenletsel, ruggenmergletsel (dwarslaesie, spina-bifida), neuromusculaire aandoeningen, skeletafwijkingen, andere motorische beperkingen ten gevolge van stoornissen of beperkingen in de motoriek of in de praxie (handelen) of ten gevolge van syndromale aandoeningen of stofwisselingsziekten.
    • Bijkomende beperking: Naast de motorische beperking kunnen andere beperkingen voorkomen zoals: verstandelijke beperking, visueel, auditief, gedrags- en/of emotionele stoornissen, epilepsie, leerproblemen,… Qua niveau van verstandelijk functioneren hanteren we een IQ 45 als ondergrens. Onder deze grens verwijzen we door naar een meer geschikte organisatie.
    • Administratieve vereisten: De cliënt zorgt voor volgend document: een jeugdhulpregiebeslissing voor de modules:
     • verblijf en/of dagopvang
     • en/of mobiele en ambulante begeleiding
     • en behandeling
     • en training
     • en eventueel vakantie- en weekendopvang overdag
 • Multifunctioneel Centrum Ten Dries
  • Contactgegevens:
   • Adres: Poeldendries 32, 9850 Landegem
   • Telefoon: 09 371 60 66
   • Website: http://www.tendries.be/
   • E-mail: eb.seirdnet|seirdnet#eb.seirdnet|seirdnet
  • Algemene werking:
   • MFC Ten Dries is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als vergunde zorgaanbieder:
    • Het MFC biedt ondersteuning, opvang, begeleiding en behandeling in deeltijdse of voltijdse dagopvang, al dan niet gecombineerd met één of meer nachten verblijf.
    • Mobiele begeleiding in de thuis- of schoolsituatie of ambulante ondersteuning in Ten Dries zelf.
    • Vraaggestuurde ondersteuning op maat, gespecialiseerd in de problematiek van kinderen met een motorische beperking al of niet gecombineerd met andere ontwikkelingsstoornissen.
    • Hypotherapie en hydrotherapie.
    • Het MFC Ten Dries biedt een sterk geïntegreerde werking met het Buitengewoon Onderwijs Ten Dries type 4 (BuBaO en BuSO OV1).
   • Doelgroep:
    • Kinderen en adolescenten van 1 tot 21 jaar: met een motorische handicap ten gevolge van een aangeboren of niet-aangeboren beschadiging van het centraal zenuwstelsel, van een stoornis in de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel of van een neuromusculaire aandoening met een meervoudige handicap, d.w.z. een motorische handicap die samengaat met andere handicaps zoals lichte of matige verstandelijke handicap, epilepsie, gehoor-, spraak- en visuele stoornissen.
    • Schoolgaande kinderen moeten beschikken over een attest type 4 en over een positieve beslissing van de Intersectorale Toegangspoort.

Zoë

 • Great Ormond Street Hospital :

Info:
Het is een kinderziekenhuis. Ze voerden er de eerst harttransplantatie bij een kind uit, over
heel het Verenigd Koninkrijk. Ze ontwierpen ‘The lung and heart bypass machine’ voor
kinderen, de eerste testen van het rubella-vaccin en de eerste beenmergtransplantatie in het
Verenigd Koninkrijk.

Gegevens:
Great Ormond Street in Londen
020 7405 9200

Axelle
• Een eerste organisatie die bij het thema ‘tienerproblemen’ hoort is de organisatie ‘AWEL’.
Wanneer je Awel contacteert, zal een vrijwilliger naar jou luisteren. Je vertelt er over je probleem die je aan Awel kwijt wilt, daar mag je je tijd voor nemen. Awel zorgt voor anonimiteit. Na het contact zal Awel je niet meer contacteren. Hun missie is dat alle kinderen en jongeren Awel anoniem kunnen contacteren over alles wat hen bezighoudt. Awel is er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken.
• Een tweede organisatie die bij het thema ‘tienerproblemen’ hoort is de organisatie ‘Child Focus’.

Onder de naam Child Focus hoort De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Child Focus is 7/7 en 24/24 beschikbaar.

• Een derde organisatie is het CLB.

Wanneer leerlingen vragen hebben over hun studies, willen praten over hun gevoelens, niet weten hoe ze met iets moeten omgaan kunnen ze via een anoniem chatgesprek praten met een CLB-medewerker. Ook als ouder kun je terecht bij het CLB voor vragen in verband met de gezondheid, de studies of het gedrag.