Juridische Context

Femke:

 • Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid (21/03/2016). Belgisch Staatsblad, 32043.
 • Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid (25/01/2010). Belgisch Staatsblad, 29924.
 • Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (30/03/2015). Belgisch Staatsblad.
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (05/03/2015). Belgisch Staatsblad, 15306.
 • Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs (21/02/2006). Belgisch Staatsblad, 8984.

Lisa:

 • Bron 1: Wet van 20 april 2018 tot besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (12 januari 1973), Belgisch Staatsblad, 46904.
 • Bron 2: Wet van 7 april 2014 tot ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, afdeling geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en afdeling palliatieve zorg (10 november 1967), Belgisch Staatsblad, 41849.
 • Bron 3: Wet van 8 september 2009 tot Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van VIA-subsidies aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (18 mei 1999), Belgisch Staatsblad, 68452.

Isabelle:

 • Richtlijn van 20 APRIL 2018. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering. (5 oktober 2012) betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke. Belgische staadsblad, 46904
 • Richtlijn van 8 NOVEMBER 2018. Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité van de VZW "Centre de Référence en Santé mentale Spécifique en matière de suicide" (CRI-S) (Specifiek Referentiecentrum inzake geestelijke <gezondheidszorg> inzake zelfmoord). Belgische staadsblad, 93809
 • Richtlijn van16 NOVEMBER 2018. Koninklijk besluit tot vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de <gezondheidszorg>. Belgische staadsblad, 94125

Tibo:

 • Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp (Vlaamse Codex, 22 februari 2016)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid (Het Belgisch Staatsblad, 11 oktober 2018)
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2018-2019 (Het Belgisch Staatsblad, 14 juni 2018)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren (Vlaamse Codex, 19/06/2009)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie en werkwijze van de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken (Vlaamse Codex, 17/07/1991)

Manou

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.06/08/2018)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid (B.S.11/10/2018)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (B.S.28/02/2014)
 • Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade] (B.S.14/04/1965)
 • 29 NOVEMBER 2018. - Decreet tot wijziging van het decreet van 5 maart 2009 met betrekking tot het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid (Publicatie : 2018-12-12 (Ed. 1))

Julie

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. (Vlaamse Codex, 20 juli 2018)
 • Decreet houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen [citeeropschrift: "decreet Binnenlandse Adoptie van 3 juli 2015"]. (Vlaamse Codex, 3 juli 2015)
 • Protocol tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie. (Vlaamse Codex, 21 maart 2016)
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming. (Belgisch Staatsblad, 29 november 2018)
 • Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp. (Vlaams Parlement, 3 juli 2013)

Zoë

 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid (11/10/2018). Vlaamse Codex
 • Decreet betreffende het onderwijs XXVIII (17/08/2018). Vlaamse Codex.
 • Decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen (B.S.09/02/2018). Vlaamse Codex.
 • Decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector die voortvloeien uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S.11/04/2017). Vlaamse Codex.

Axelle

 • Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade] (B.S.14/04/1965)
 • Wet tot zedelijke bescherming van de jeugd (B.S.19/07/1960)
 • Omzendbrief Diensten voor pleegzorg (B.S.29/07/2013)
 • Omzendbrief WEL 99/01 betreffende de profilering van de comités voor bijzondere jeugdzorg (CBJ) (B.S.29/04/1999)
 • Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (B.S.04/02/1995)